CHIKE MAG LIETE

1.Tem idhi e liel ma ingeyo wuon liel. Weketori ni in liel moro amora m’otimore to nyaka ichopie. Chieng moro ni cham kata dher kayiem e liel. 2. Tok chiemo ma oromi e liel. Okochuno ni ka chiemo en bufe to nyaka itok te. Iyudo ka ngato toko matumbo to the same plate okete ngege […]

Continue Reading